องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพสังคม

 
  การศึกษา
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอน ภารกิจการจัดการศึกษา  อนุบาล 3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธสักราช  2542  มาตรา  30  กระทรวงศึกษาธิการ  มีนโยบายถ่ายโอน การจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติรับ  เด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นใน การจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่  ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  1 แห่ง  คือ

 

         ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดชัยศรี  ตำบลดงเค็ง ได้รับถ่ายโอนจากกรมศาสนา มีบุคลากรครูดูแลเด็กอนุบาล  จำนวน  6  คน  และมีเด็กอนุบาล  3  ขวบ ปีงบประมาณ  113  คน

 
 
 

            ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา/มัธยม  จำนวน  5  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว , โรงเรียนบ้านหนองพลวง , โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ , โรงเรียนบ้านดงเค็ง , โรงเรียนบ้านโกรก  ซึ่งมีจำนวนนักเรียน  ดังนี้

 
 
สถานศึกษา / โรงเรียน
ชาย

หญิง

รวม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี
45
68
113
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
75
85
160
  โรงเรียนบ้านดงเค็ง
70
86
156
  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ
54
62
112
  โรงเรียนบ้านโกรก
4
9
13
  โรงเรียนบ้านหนองพลวงมิตรประชา
20
28
48
  โรงไตรคามวิทยา
120
154
294
 
รวม
440
523
963
 
     
 
  สถาบัน  องค์กรทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 
 

         สถาบัน  องค์กรทางศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่  นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ  100  ศาสนา  มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  ดังนี้

            สถาบันและองค์กรทางศาสนาประชาชนในตำบลดงเค็งจะนับถือ ศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  10  แห่ง  คือ
   
  1. วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 1
  2. วัดวิเวกธรรมราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบะยาว  หมู่ที่ 2 
  3. วัดพัฒนาสามัคคี ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 3 
  4. วัดกุญชรศิริธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองช้างน้ำ  หมู่ที่ 4 
  5. วัดวงศ์เจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนชาด  หมู่ที่ 5 
  6. วัดชัยศรี ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนม่วง  หมู่ที่ 7 
  7. วัดหายโศก ตั้งอยู่ที่ บ้านโกรก  หมู่ที่ 10
  8. วัดสุธรรมราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองสรวง  หมู่ที่ 11
  9. วัดแสงอรุณ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโบสถ์พัฒนา  หมู่ที่ 13
  10 วัดป่าภูตคาม ตั้งอยู่ที่ บ้านดงเค็ง  หมู่ที่ 8 
 
     
 
  สาธารณสุข
 
 

         ตำบลดงเค็ง  มีโรงพยาบาลประจำตำบล  1  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ตั้ง
อยู่ที่บ้านหนองพลวง  หมู่ที่  3  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน  4  คน  และมี  อสม.  ประจำหมู่บ้านอยู่ทุกหมู่บ้าน

           ประชาชนส่วนมากใช้บริการอยู่ที่สถานีอนามัยประจำตำบล  ถ้ามีผู้ป่วยหนัก  หรือสาหัสจะส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
    บริการสาธารณสุขที่ให้บริการประชาชน
 
1.
    การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 
2.
    การฝากครรภ์  ทำคลอด
 
3.
    การฉีดวัคซีนเด็กตามอายุ  ชั่งน้ำหนัก
 
4.
    การวางแผนครอบครัว
 
     
 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
    -    จุดตรวจ  1  แห่ง