องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
  อาชีพ
 
 
-
ทำนา
 
-
ทำไร่
 
-
รับจ้างทั่วไป
 
-
ค้าขาย
 
     
 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
-
ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง 4 แห่ง
 
-
ปั๊มหลอด               3 แห่ง
 
-
ร้านค้า 63 แห่ง
 
-
โรงสีข้าว 28 แห่ง
 
-
ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม 1 แห่ง