องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 

 

 
 
  ประวัติของตำบลดงเค็ง
 
  พ.ศ.  2450 - 2481     พื้นที่ตำบลดงเค็ง ได้ขึ้นต่อตำบลโนนเพชร  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
  พ.ศ.  2481 - 2505     พื้นที่ตำบลดงเค็ง ได้ขึ้นต่อตำบลตะกั่วป่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
  พ.ศ.  2506 - 2529     พื้นที่ตำบลดงเค็ง ได้ขึ้นต่อตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จำงหวัด
  พ.ศ.  2530 - ปัจจุบัน

ได้แยกการปกครองออกจากตำบลหนองสองห้อง  เป็นตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่นโดยมี  นายตี๋    กระฉอดนอก  เป็นกำนันคนแรก

 
  พ.ศ.  2540

สภาตำบลดงเค็ง ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เมื่อวันที่  23  กุมาภาพันธ์ 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537