องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวภัทรพร  แก้วคูณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

 โทร. 0649958585
นางสาวภัทรพร  แก้วคูณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเข็ง
 โทร 064-995-8585

นางสาวอุมาพร  การถาง
นางสาวณัฐกานต์ ชำนิไกร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 093-145-9295 
087-256-3419
นายจีรพงษ์   สระแก้ว
นางจิราพัชร   บุญใบ
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
094-451-7272
093-321-5891