องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่าย ทสม. อ.ห้องสองห้อง


สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบล และเครือข่าย ทสม.จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณป่าชุมชนโคกหนองพลวง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าภายในชุมชนและกิจกรรมการทดลองปลูกเห็ด โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก