องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 "


อำเภอหนองสองห้องร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล 5 " วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ วัดชัยศรี บ้านดงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความสมัคคี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ