องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 


กิจกรรม สปสช. หมู่ที่ 4


กิจกรรม สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งร่วมกับประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ุยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรค