องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

กองการศึกษา
 
นางจิราพัชร   บุญใบ
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางจริยาวดี  กล้าจงยิ่ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรัตนา  พิมพ์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอัมรา   โพธิขำ
นางนงนุช   เจนไธสง
นางสาวจริยา   นาบำรุง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 


นางบัวลอย   ไชยชนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิรพรรณ จันตำรา

นางสาววินทุมวันดี   เพชรตะกั่ว
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก