องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

กองคลัง
 

-ว่าง-
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
นางสาวณัฐกานต์  ชำนิไกร
 
นักวิชาการเงินและบุญชี
 

นายเกียรติวัชฒ์   ขนันไทย
นางสาววิยะดา  นวลศรี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

-ว่าง- นายรติกร  นวลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้