องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัด
 
นางสาวอุมาพร  การถาง
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฏหมายและคดี
นางสาวรุ่งฤดี    มอไธสง
จ่าเอกชัยชนะ  กาลวรรณา
นางสาวสิริกร   ผดุงพงษ์
 สิบเอกกรพชร วรแก่นทราย  นายสุรเดช  มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นิติกร
 
นางปิยะมาศ แก่นเชียง
น.ส.ผ่องพรรณ ช่างเกวียน
 น.ส.มณีวรรณ อินทร์นอก
สิบเอกสากล  ดำนอก นายพงษ์ศักดิ์  เจริญ
นักทรัพยากรบุคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ(ภารกิจ)
 ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
(ภารกิจ)
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนิติกร
   


     
 
 
 
 
 
นายเมฆ  ดำนอก  นายสมพงษ์  สังข์เงิน   นายสันติพงษ์ พวนไธสง  นายสุพรรณ  จันทร์แก้ว  
  ตกแต่งสวน(ภารกิจ)   คนงาน(ทั่วไป)  นักการ(ทั่วไป)   พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)