องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมพจน์ จันที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเข็ง
 
นางสาวภัทรพร  แก้วคูณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเข็ง
 
นางสาวอุมาพร  การถาง
นางสาวอุมาพรการถาง
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายจีรพงษ์   สระแก้ว
นางจิราพัชร   บุญใบ
นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม