องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

สมาชิกสภา อบต.
 

 
นายเย็น จันบัวลา
ประธานสภา ฯ อบต.ดงเค็ง
        นายเฉลิม   จัตุรัส
      นายสมพจน์   จันที
รองประธานสภา ฯ อบต.ดงเค็ง เลขานุการสภา ฯ อบต.ดงเค็ง
   
 
นางสมบัติ ทองไทย
นายมานะ เวชยานนท์
นางยุวดี คงนวล
นางประดับศรี ฮุยนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
   
นายภาคภูมิ ชูเมือง
นายวินัย เพ็ชรตะกั่ว
นางสาวบุญเรียน อันไธสง
นายหรั่ง เรือนไทย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
   
นายเฉลิม จัตุรัส
นายสำเนียง เมืองแสน
นายภิรมย์ เสนาวงษ
นายวิชัย เจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
   
นางผ่องศรี อินทร์นอก
นายสำราญ เจริญ
นายเย็น จันบัวลา
นายบุญชู ศาสตร์นอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
   
นายสุทัศน์ นิลศรี
นายชัยสิทธิ์ เจริญ
นางจวง สมการณ์
นายบุญส่ง การสร้าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
   
นายชัยยันห์ นาแข็ง
นายราศรี วงษ์แสนคำ
นางสาวลำพวน วรรณศรี
นายสงผ่าน ทุรันไธสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
นางจุไรรัตน์ สิทธิ์เสือ
นางทองนาค นาบำรุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13