องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
  อาชีพ
 
 
-
ทำนา
 
-
ทำไร่
 
-
รับจ้างทั่วไป
 
-
ค้าขาย
 
     
 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
-
ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง 4 แห่ง
 
-
ปั๊มหลอด               3 แห่ง
 
-
ร้านค้า 63 แห่ง
 
-
โรงสีข้าว 28 แห่ง
 
-
ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม 1 แห่ง