องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
คณะผู้บริหาร
 
นายเชาวฤทธิ์   ช่างเกวียน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
0862286663
นายหนูแดง   จันดี
นายอดุลย์   ฮุยนอก
รองนายก   อบต.  1
รองนายก   อบต.   2
                     0619746857                     
นายสุภี   เจริญ    
เลขานุการนายก  อบต.